0451345118

0451345118

valma.linnanmaki@famula.fi

valma.linnanmaki@famula.fi

Avoinna

Ma - Pe: 9.00 - 17.00

Rekisterin pitäjä

Famula Oy 3310672-5 

Vastuuhenkilö ja lisätietojen antaja: Heikki Laivamaa, Huvilatie 7 54100  Joutseno 0409648668.

Rekisteröidyn suostumus

Keräämme henkilötietoja vain henkilön suostumukseen perustuen. Suostumus antaa rekisteröidylle mahdollisuuden valvoa henkilötietojensa käsittelyä ja vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn peruuttamalla suostumuksen. 

Sopimusta tehdessään asiakkaan kanssa:

 • Asiakas on antanut suostumuksen henkilötietojen käyttöön. 
 • Asiakas on tutustunut tietosuojaselosteeseen ja hyväksynyt sen periaatteet.
 • Työnhakija on antanut suostumuksen henkilötietojen käyttöön.
 • Työnhakija on tutustunut tietosuojaselosteeseen ja hyväksynyt sen periaatteet.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja peruste

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Henkilötietojen käsittely on tarpeen sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi ja täytäntöön panemiseksi sekä rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Rekisterinpitäjä tarvitsee henkilötietoja täyttääkseen sopimusvelvoitteen asiakkaan kanssa. 

Käytämme keräämiämme henkilötietoja ylläpitääksemme, suojataksemme, tarjotaksemme ja parantaaksemme palveluitamme, sekä kehittääksemme uusia palveluita ja asiakassuhteitamme. Käytämme näitä tietoja myös tarjotaksemme räätälöityä sisältöä, kuten palveluita koskevia palveluita, tuotteita ja tarjouksia. Lisäksi käytämme henkilötietoja palvelua koskeviin tiedotteisiin, suoramarkkinointiin, laskutukseen ja tilastointiin. Henkilöllä on lainmukainen oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramainontaa tai muuta suoramarkkinointia varten.

Mikäli sopimusveloitteen täyttämiseksi käytetään aliurakoitsijaa, rekisterinpitäjä voi luovuttaa sopimusvelvollisuuden täyttämiseksi tarvittavat henkilötiedot aliurakoitsijalle (kevytyrittäjä tai yritys). Aliurakoitsijan kanssa tehdään erikseen henkilötietojen salassapitosopimus, jossa estetään tietojen luovuttaminen eteenpäin.

Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemme yhtä tai useampaa seuraavista henkilötiedoista:

Asiakas:

 • Laskutusta varten:
  • Etu- ja sukunimi
  • Postiosoite, puhelinnumero, laskutusosoite ja sähköpostiosoite
  • Tietojen säilytyspaikka: Lemonsoft Online (palvelin Suomessa ja varmuuskopio Microsoft Azure:ssa Euroopan unionin alueella).
  • Tietosuojaliite Lemonsoft: Linkki
 • Sopimusvelvoitteen täyttämistä varten:
  • Palvelusuunnitelma:
   • Etu- ja sukunimi
   • sosiaaliturvatunnus
   • osoite
   • palvelukuvaus
   • Tietojen säilytyspaikka paperitulosteena lukitussa kaapissa.
 • Sopimus kotipalvelun tukipalvelun tarjoamisesta
  • Asiakkaan tiedot:
  • Nimi:
  • Puhelinnumero:
  • Osoite, jossa palvelua tarjotaan:     
  • Ajankohta, jolloin palvelua tarjotaan.
  • Tietojen säilytyspaikka paperitulosteena lukitussa kaapissa.

Työntekijä ja kevytyrittäjä:

 • Etu- ja sukunimi
 • ikä
 • Postiosoite, puhelinnumero, laskutusosoite ja sähköpostiosoite
 • Toiminta-alue, jolla kevytyrittäjä/työntekijä voi työskennellä.
 • Keskimääräinen aika kuukaudessa, jonka verran työntekijä/kevytyrittäjä voi työskennellä.
 • Hakijan ilmoittamat vapaaehtoiset tiedot itsestään.
 • Tietojen säilytyspaikka Google Workspace. (Kts. Tietosuojaliite Google CDPA)

Verkkosivuston vierailijoiden evästeitä käsitellään toiminnan ja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Evästeiden käytöstä kerrotaan tarkemmin erikseen sivuston alareunan palkissa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Hakijaan liittyviä henkilötietoja keräämme ensisijaisesti hakijalta itseltään lomakkeen täytön yhteydessä sekä muutoin suoraan hakijalta. Asiakastiedot kerätään sopimusten teon yhteydessä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy ainoastaan henkilöillä, joilla on työnsä tai toimensa puolesta peruste päästä käsiksi tietoihin. Kaikkia työntekijöitämme velvoittaa asianmukainen salassapitosopimus. Yhteistyökumppanimme, jotka käsittelevät henkilötietoja meidän lukuumme, ovat työntekijöineen vastaavien salassapitosopimusten velvoittamia. Kumppaniemme valintaan kuuluu tietosuoja-arviointi. Kolmas osapuoli sitoutuu aina tietosuojalainsäädännössä (GDPR:ssä) edellytettyihin asianmukaisiin suojatoimiin. Sovimme käsittelystä kirjallisesti kunkin yhteistyökumppanimme kanssa.

Emme luovuta palveluumme tallennettua asiakirjasisältöä tai niihin liittyviä henkilötietoja ulkopuolisille kuin lain vaatiessa. 

Henkilötietojen säilytysaika

Asiakastietojen säilytysaika: Tukipalveluita koskee sama arkistosäännöt kuin muitakin sosiaalipalveluja Laki sosiaalihuollon asiakaskirjoista annetun lain liitteen muuttamisesta (784/2022) mukaan kaikki asiakirjat säilytetään 30 vuotta palvelun päättymisestä tai asiakkaan kuolemasta. Pysyvästi säilytetään 8., 18., ja 28. päivänä syntyneiden päätökset, suunnitelmat ja asiakaskertomukset.

Työntekijän henkilötietoja säilytetään niin pitkään, kuin niitä tarvitaan työsuhteeseen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseksi. Tämän jälkeen tiedot poistetaan. Tietoja säilytetään henkilöstöhallinnon tarpeisiin 5 vuotta työsuhteen kestäessä ja 5 vuotta työsuhteen päättymisestä.

Rekisterin suojaus

Henkilötietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, joilla on työnsä tai toimensa puolesta oikeus päästä kyseisiin tietoihin. Henkilötietojen käsittely on luottamuksellista, mikä varmistetaan salassapitosopimuksilla. Kullakin käsittelijällä on oma käyttäjätunnus ja salasana tietokantoihin, joten käsittelijät pystytään jatkuvasti tunnistamaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tarkastaa ja saada tiedot

Rekisteröidyllä on henkilötietolain säätämiä poikkeuksia lukuun ottamatta oikeus tarkistaa henkilörekisteriin itsestään talletetut tiedot. Kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai muuten vastaavalla tavalla varmennettu tarkastuspyyntö toimitetaan rekisterinpitäjälle osoitteella Heikki Laivamaa, Huvilatie 7 54100  Joutseno 0409648668.

Oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai muuten vastaavalla tavalla varmennettu korjauspyyntö toimitetaan rekisterinpitäjälle osoitteella Heikki Laivamaa, Huvilatie 7 54100  Joutseno 0409648668.

Korjausta koskevassa pyynnössä on yksilöitävä vaadittavat korjaukset sekä niiden perusteet.

Poisto-oikeus

Poistamme pyynnöstä kaikki henkilötiedot rekisteristämme, ellei meillä ole oikeudellista erityisperustetta säilyttää tietoja (esim. maksamattomat laskut).

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Jokaisen suoramarkkinointisähköpostimme lopussa on painike, jolla voi poistua suoramarkkinointilistaltamme.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietoja koskevat valitukset valvontaviranomaisen ratkaistavaksi, mikäli henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojaselosteet alueittain:

Famula Etelä-karjala Oy https://docs.google.com/document/d/1gJVkjvPyoBZ756wDc8JHSQ4B7n_h6qTkOQIm0oeboG4/edit?usp=sharing

Famula Keski-Suomi Oy https://docs.google.com/document/d/18fc9X5PO7_n-3HJZMEKpePNhmGywySplVtD4_N95gIQ/edit?usp=sharing

Famula Oy https://docs.google.com/document/d/15l-04QaStt8r8ASwgqZYCYpQ9CxeGxMtLKEvuyjWgwo/edit?usp=sharing